Νέα

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

* "CLLD/ LEADER 2014-2020"

19.2.2 Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους

19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Περιγραφή: Η υποδράση αφορά την ίδρυση/δημιουργία και εκσυγχρονισμό βιομηχανικών/βιοτεχνικών μονάδων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση.

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ανώτατος Προϋπολογισμός: ≈307.000€ (200.000€ Δ.Δ. *de minimis)

Ποσοστό Ενίσχυσης: 65% των επιλέξιμων δαπανών με χρήση του γενικού κανονισμού de minimis19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Περιγραφή: H υποδράση αφορά την ίδρυση/δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών από επιστήμονες, με σκοπό την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού. Σε αυτό τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας ανήκουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί, λογιστές, νηπιαγωγοί (παιδικοί σταθμοί), γυμναστές (χώροι αθλητισμού), επαγγέλματα θετικών επιστημών, προγραμματιστές κτλ

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για παροχή υπηρεσιών στο αντικείμενο του πτυχίου τους.

Ανώτατος Προϋπολογισμός: ≈307.000€ (200.000€ Δ.Δ. *de minimis)

Ποσοστό Ενίσχυσης: 65% των επιλέξιμων δαπανών με χρήση του γενικού κανονισμού de minimis19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Περιγραφή: Η υποδράση αφορά την ίδρυση/δημιουργία και εκσυγχρονισμό πολυλειτουργικών αγροκτημάτων και μονάδων τροφίμων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οικοτεχνίας (οικοτεχνική παρασκευή), από απασχολούμενους στον αγροτικό τομέα (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)).

Οικοτεχνία: Οικοτεχνικά προϊόντα ορίζονται αυτά τα οποία παράγονται από τη μεταποίηση μικρής κλίμακας αγροτικών προϊόντων, αποκλειστικά ιδίας παραγωγής από τον επαγγελματία αγρότη, τα οποία προορίζονται για τα σημεία διάθεσης.
Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα: Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα είναι η αγροτική εκμετάλλευση, η οποία διαθέτει, τουλάχιστον: α) καλλιεργήσιμη έκταση β) φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και γ) χώρο εστίασης ή δυνατότητα εκπαίδευσης ή δυνατότητα επίδειξης και παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας ή οικοτεχνική μεταποίηση και λειτουργεί με έμφαση στις τοπικές παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

Δικαιούχοι: Νέοι και μη γεωργοί ή ομάδες γεωργών.

Ανώτατος Προϋπολογισμός: ≈307.000€ (200.000€ Δ.Δ. *de minimis)

Ποσοστό Ενίσχυσης: 65% των επιλέξιμων δαπανών με χρήση του γενικού κανονισμού de minimis19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής

19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Περιγραφή: Η υποδράση αφορά την ίδρυση ή εκσυγχρονισμό/ανάπτυξη μεταποιητικών μονάδων σε επιλέξιμους κλάδους της αγροτικής παραγωγής, με σκοπό τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων, εκτός των προϊόντων αλιείας.

Προτεραιότητα υποδράσης: Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητα στους τομείς των 1) Ελαιούχων, 2) Οπωροκηπευτικών, 3) Οίνου, 4)Γαλακτοκομικών και 5) Μελιού, στο αντίστοιχο κριτήριο θα βαθμολογούνται με 100. Οι λοιπές με μηδέν.

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, νέοι και μη γεωργοί ή ομάδες γεωργών.

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000€ (300.000€ Δ.Δ.)

Ποσοστό Ενίσχυσης: 50% των επιλέξιμων δαπανών19.2.3.2 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν.

Περιγραφή: Η υποδράση αφορά ενισχύσεις για επενδύσεις που αφορούν τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων σε μη γεωργικά προϊόντα, οι οποίες χορηγούνται σε ΜΜΕ και συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, νέοι και μη γεωργοί ή ομάδες γεωργών.

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000€

Ποσοστό Ενίσχυσης: 50% των επιλέξιμων δαπανών, για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και σε 45% των επιλέξιμων δαπανών, για μεσαίες επιχειρήσεις.
19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

Περιγραφή: H υποδράση αφορά στην ίδρυση και εκσυγχρονισμό ποιοτικών τουριστικών υποδομών της περιοχής παρέμβασης (καταλύματα, υποδομές εστίασης, αναψυχής, διανυκτέρευσης, τουριστικά γραφεία & υπηρεσίες) και περιλαμβάνει:

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

Προτεραιότητα Υποδράσης: Οι προτάσεις, στο αντίστοιχο κριτήριο, βαθμολογούνται ανάλογα με τη χωροθέτησή τους ως εξής:

Ζώνη προτεραιότητας Α: Περιοχές αποθέματος βιόσφαιρας (Δήμοι Β. Κυνουρίας, Ν. Κυνουρίας, Μονεμβασιάς, Ευρώτα και Ελαφονήσου), περιοχές με χαρακτηρισμένα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO (Δήμοι Επιδαύρου και Σπάρτης)
Ζώνη προτεραιότητας Β: Ιδιαίτερες συνεκτικές ζώνες ιστορικού, πολιτιστικού, περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (Δήμος Ανατολικής Μάνης)
Ζώνη προτεραιότητας Γ: Λοιπές περιοχές (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Άργους – Μυκηνών, Ερμιονίδας, Ναυπλιέων)
Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000€

Ποσοστό Ενίσχυσης: 55% των επιλέξιμων δαπανών, για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και σε 45% των επιλέξιμων δαπανών, για μεσαίες επιχειρήσεις.
19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

Περιγραφή: Η υποδράση αφορά την ίδρυση/δημιουργία και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στους παρακάτω τομείς:

Βιομηχανία/βιοτεχνία: Οι επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στην υποδράση 19.2.2.4 και αυτές που δε θα υπαχθούν στο καθεστώς deminimis
Χειροτεχνία: Οι επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στην υποδράση 19.2.2.4 και αυτές που δε θα υπαχθούν στο καθεστώς deminimis
Παραγωγή ειδών μετά την 1η μεταποίηση: Οι επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στην υποδράση 19.2.2.4 και αυτές που δε θα υπαχθούν στο καθεστώς deminimis
Επιχειρήσεις λιανικού/χονδρικού εμπορίου.
Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000€

Ποσοστό Ενίσχυσης: 55% των επιλέξιμων δαπανών, για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και 45% για μεσαίες επιχειρήσεις.

* "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020"


4.2.1 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από αλιείς, με σκοπό τη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων καθώς και τη συμπλήρωση των εισοδημάτων τους (αλιευτικός τουρισμός, εστιατόρια, κλπ)

Περιγραφή: Η δράση αφορά την ίδρυση ή εκσυγχρονισμό/ανάπτυξη επιχειρήσεων από αλιείς, με σκοπό τη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων καθώς και τη συμπλήρωση των εισοδημάτων τους. Αφορά την ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων με στήριξη ενεργειών κυρίως εποχιακής απασχόλησης με ιδιαίτερη έμφαση στον αλιευτικό τουρισμό και σε επενδύσεις στο σκάφος, τα εστιατόρια, περιβαλλοντικές υπηρεσίες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την αλιεία.

Περιοχή Εφαρμογής: Αλιευτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης

Δικαιούχοι: Αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή που δραστηριοποιούνται σε αυτήν)

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 150.000€ (75.000 Δ.Δ.)

Ποσοστό Ενίσχυσης: 50% των επιλέξιμων δαπανών.4.2.2 Επενδύσεις που συμβάλλουν στην διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων με διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων που συνδυάζεται με επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό.

Περιγραφή: Η δράση αφορά την ίδρυση ή εκσυγχρονισμό/ανάπτυξη επιχειρήσεων από αλιείς, με επενδύσεις που συμβάλλουν στην διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων με διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων που συνδυάζεται με επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό, δημιουργώντας θέσεις εργασίας σε περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Οι δικαιούχοι δεν θα μπορούν να ξαναρχίσουν εκ νέου την άσκηση του αλιευτικού επαγγέλματος εντός προθεσμίας μικρότερης των 5 ετών μετά την καταβολή σε αυτούς της ενίσχυσης.

Περιοχή Εφαρμογής: Αλιευτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης

Δικαιούχοι: Αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή που δραστηριοποιούνται σε αυτήν)

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000€ (360.000 Δ.Δ.)

Ποσοστό Ενίσχυσης: 60% των επιλέξιμων δαπανών4.2.3 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων με σκοπό την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα της περιοχής (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση)

Περιγραφή: Η δράση αφορά ενισχύσεις για επενδύσεις στην ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Οι επενδύσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα της περιοχής (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση), αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη.

Περιοχή Εφαρμογής: Αλιευτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000€ (360.000 Δ.Δ.)

Ποσοστό Ενίσχυσης: 60% των επιλέξιμων δαπανών