Η Εταιρεία

Ταυτότητα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2001, με έδρα τη Σπάρτη και η διεύθυνση των γραφείων της είναι Άγιδος 85. Η νομική της μορφή είναι αυτή της Ανωνύμου Εταιρείας και προέκυψε από την συνένωση οκτώ (8) Γραφείων Μελετών που λειτουργούσαν ως ατομικές επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ενώ σημαντική θεωρείται η συμμετοχή της NERCO - Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε., που είναι μία εταιρεία η οποία εξειδικεύεται, στη παροχή υπηρεσιών Συμβούλου, στην επίβλεψη έργων προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος.
Οι σκοποί ίδρυσης, τα αντικείμενα δραστηριοτήτων και οι παρεχόμενες υπηρεσίες της ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΝ Α.Ε. είναι:

1) Σύμβουλοι επιχειρήσεων.

2) Μελέτες εν γένει όπως ενδεικτικά αναφέρονται: αναπτυξιακού, διαγνωστικού, οικονομικού, τεχνικού, γεωργοκτηνοτροφικού, δασολογικού, τουριστικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου.

3) Επιχειρησιακή έρευνα.

4) Επιχειρηματική δραστηριότητα σε πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας.

5) Η επιστημονική, τεχνική, μελετητική και καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο υποστήριξη του έργου του Ελληνικού Δημοσίου, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Ο.Τ.Α., των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και γενικά οιασδήποτε άλλης μορφής φορέων, των επιχειρήσεων πάσης μορφής, ως και η υλοποίηση οιουδήποτε έργου ή εργασίας Εθνικού ή Κοινοτικού ή Ιδιωτικού χαρακτήρα.

6) Ο σχεδιασμός, μελέτη, υλοποίηση, διαχείριση εκτέλεση και εκμετάλλευση κοινωφελών, αναπτυξιακών και επιχειρηματικών έργων ή εργασιών Εθνικού, Κοινοτικού ή Ιδιωτικού χαρακτήρα.

7) Παντός είδους εμπορική δραστηριότητα σε εσωτερικό και εξωτερικό καθώς κάθε άλλη εμπορική δραστηριότητα που θα αποφασιστεί νομίμως από τα όργανα της Εταιρίας.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών της η Εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. Επίσης μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στόχος της ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΝ Α.Ε. είναι να λειτουργήσει ως φορέας στήριξης της αναπτυξιακής προσπάθειας αξιοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό της περιφέρειας.

Για πληρέστερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών της η Εταιρεία ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ σ’ ένα επιτελείο επιστημόνων που συγκροτείται από:

- τους μετόχους της ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΝ Α.Ε.
- τους μόνιμους επιστημονικούς συνεργάτες,
- τους εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες, με πείρα στα τεχνικά, οργανωτικά, οικονομικά ζητήματα των παραγωγικών τομέων και της περιφερειακής ανάπτυξης.