Η Εταιρεία

Διαχείριση Ποιότητας

Η ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΝ Α.Ε. έχει πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 από τον Οργανισμό πιστοποίησης EUROCERT - Ευρωπαϊκή Εταιρία Ελέγχων & Πιστοποίησης Α.Ε..

Η ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΝ Α.Ε. θεωρεί την πολιτική για την ποιότητα μια εφαρμοσμένη διαδικασία η οποία αναδεικνύει την εταιρική της κουλτούρα και φιλοσοφία και βοηθά ώστε αυτή να την εμπεδώσουν ικανοποιητικά τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η πολιτική για την ποιότητα χαράσσεται και εκφράζεται από τη διοίκηση, αποτελεί αντικείμενο εσωτερικής εκπαίδευσης για το προσωπικό και αντικείμενο συμφωνίας για τους εξωτερικούς συνεργάτες, κριτήριο αξιολόγησης για τους προμηθευτές και μέσο επικοινωνίας για τους πελάτες.

Η εταιρεία όπως αυτή εκφράζεται από τα μέλη της, βασίζει τη δυναμική της στην δεδομένη της απόφαση για πιστή τήρηση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας. Αυτό είναι προσανατολισμένο στη συνεχώς αυξανόμενη ικανοποίηση των πελατών της αλλά και των μελών της, μέσα από τη μέθοδο της ανατροφοδότησης.

Η διοίκηση προβαίνει στο συντονισμό των ενεργειών οι οποίες στοχεύουν σε μια εταιρική λειτουργία που διασφαλίζει:

• Παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες.
• Χρόνους και τρόπους παράδοσης μέσα στα πλαίσια τήρησης συμφωνημένων όρων που οδηγούν στην αύξηση της ικανοποίηση και την εμπιστοσύνη των πελατών.
• Αποτελεσματική διαχείριση των παραπόνων των πελατών που οδηγεί τεκμηριωμένα στην άρση επιφυλάξεων και στη διασφάλιση κλίματος εμπιστοσύνης.
• Διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση η οποία διασφαλίζει την σωστή ενημέρωση των πελατών για θέματα επενδυτικών προγραμμάτων, νομοθεσίας, κανονιστικών διατάξεων και καινοτομιών.