Υπηρεσίες

Οι επιχειρήσεις αποτελούν το βασικό θεμέλιο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Ελλάδας και η απελευθέρωση του τεράστιου δυναμικού που διαθέτουν, οδηγεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την τόνωση της απασχόλησης, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Οι επενδύσεις αποτελούν μέσο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ενώ το επενδυτικό περιβάλλον σήμερα είναι ιδιαίτερα θετικό, δεδομένου ότι διατίθενται πλέον ποικίλα εργαλεία για τη χρηματοδότηση τους.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΝ Α.Ε. διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και κατάλληλα εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις στην αξιοποίηση αυτών των εργαλείων σε αντιστοιχία με το αντικείμενο της επένδυσης, παρέχοντας ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών, οι οποίες αναπτύσσονται από το πρώιμο στάδιο της ενημέρωσης και υπαγωγής επενδυτικών έργων σε αναπτυξιακά προγράμματα, έως και την τελική ολοκλήρωση των επενδύσεων, συνοδευόμενη από την καταβολή επιχορηγήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία μας, περιλαμβάνονται οι παρακάτω:

◦ Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας
◦ Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων
◦ Αξιοποίηση βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης
◦ Διοίκηση και Διαχείριση Επενδυτικών Έργων
◦ Τεχνικοοικομικές μελέτες υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο

Feasibility Studies

Βασικός στόχος των μελετών σκοπιμότητας /βιωσιμότητας, είναι να καθορίζουν και να ποσοτικοποιούν το κόστος και τις ωφέλειες των επενδυτικών προγραμμάτων, προκειμένου να διευκολύνουν αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών συνιστούν καθοριστικό παράγοντα για την τελική απόφαση υλοποίησης όλων των επενδυτικών προσπαθειών.

  Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων

  H κατανόηση του περιβάλλοντος, των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων κάθε επιχείρησης, διευκολύνει την κατάρτιση του κατάλληλου πλάνου για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, μέσα από την ανάλυση εναλλακτικών σεναρίων, προκειμένου να επιλεγεί το πλέον αποδοτικό επενδυτικό σχέδιο, με βάση πάντοτε καθαρά τεχνοοικονομικά κριτήρια.

   Διοίκηση & Διαχείριση Επενδυτικών Έργων

   Η Διοίκηση και Διαχείριση Επενδυτικών Έργων προϋποθέτει σύνθετες ικανότητες, μεγάλη εμπειρία, εξειδίκευση και τεχνογνωσία καθώς και αξιοποίηση όλων των σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών, τόσο για τον σχεδιασμό επί μέρους φάσεων, όσο και για τη διαχείριση μεγάλου όγκου στοιχείων και πληροφοριών.

    Τεχνοοικονομικές Μελέτες Υπαγωγής στον Επενδυτικό

    Η ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΝ Α.Ε. παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων μέσω του Επενδυτικού Νόμου καθώς και άλλων προγραμμάτων όπως το ΕΣΠΑ 2007- 2013 και το ΠΑΑ 2007 - 2013.

     Χρηματοδότηση & Διαχείριση Επενδ. Σχεδιών

     Οι επιχειρήσεις αποτελούν το βασικό θεμέλιο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Ελλάδας και η απελευθέρωση του τεράστιου δυναμικού που διαθέτουν, οδηγεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την τόνωση της απασχόλησης, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.