Υπηρεσίες - Χρηματοδότηση & Διαχείριση Επενδ. Σχεδιών

Οι επιχειρήσεις αποτελούν το βασικό θεμέλιο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Ελλάδας και η απελευθέρωση του τεράστιου δυναμικού που διαθέτουν, οδηγεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την τόνωση της απασχόλησης, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Οι επενδύσεις αποτελούν μέσο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ενώ το επενδυτικό περιβάλλον σήμερα είναι ιδιαίτερα θετικό, δεδομένου ότι διατίθενται πλέον ποικίλα εργαλεία για τη χρηματοδότηση τους.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΝ Α.Ε. διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και κατάλληλα εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις στην αξιοποίηση αυτών των εργαλείων σε αντιστοιχία με το αντικείμενο της επένδυσης, παρέχοντας ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών, οι οποίες αναπτύσσονται από το πρώιμο στάδιο της ενημέρωσης και υπαγωγής επενδυτικών έργων σε αναπτυξιακά προγράμματα, έως και την τελική ολοκλήρωση των επενδύσεων, συνοδευόμενη από την καταβολή επιχορηγήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία μας, περιλαμβάνονται οι παρακάτω:

- Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας
- Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων
- Αξιοποίηση βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης
- Διοίκηση και Διαχείριση Επενδυτικών Έργων
- Τεχνικοοικομικές μελέτες υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο.