Υπηρεσίες - Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων

H κατανόηση του περιβάλλοντος, των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων κάθε επιχείρησης, διευκολύνει την κατάρτιση του κατάλληλου πλάνου για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, μέσα από την ανάλυση εναλλακτικών σεναρίων, προκειμένου να επιλεγεί το πλέον αποδοτικό επενδυτικό σχέδιο, με βάση πάντοτε καθαρά τεχνοοικονομικά κριτήρια.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΝ Α.Ε., παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα συμβουλευτικής υποστήριξης που εστιάζεται στην:

- Ανάλυση του επενδυτικού προγράμματος σε συνεργασία με τα στελέχη της
επιχείρησης,

- Εκτίμηση και ανάλυση εναλλακτικών σεναρίων χρηματοδότησης,

- Εκτίμηση συμβατότητας του επενδυτικού σχεδίου με τις προϋποθέσεις των
ενεργών και διαθέσιμων προγραμμάτων επιδότησης.