Υπηρεσίες - Διοίκηση & Διαχείριση Επενδυτικών Έργων

Η Διοίκηση και Διαχείριση Επενδυτικών Έργων προϋποθέτει σύνθετες ικανότητες, μεγάλη εμπειρία, εξειδίκευση και τεχνογνωσία καθώς και αξιοποίηση όλων των σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών, τόσο για τον σχεδιασμό επί μέρους φάσεων, όσο και για τη διαχείριση μεγάλου όγκου στοιχείων και πληροφοριών.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΝ Α.Ε. παρέχει - μεταξύ άλλων - τις ακόλουθες υπηρεσίες:

- Χρονικό Προγραμματισμό έργων

- Σύστημα Διοίκησης έργων

- Κοστολόγηση και οικονομικό προγραμματισμό έργου

- Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου και υποβολή των
απαραίτητων εκθέσεων με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες, μέχρι την
ολοκλήρωση και αποπληρωμή του έργου

- Σχεδίαση ειδικών εντύπων για την παρακολούθηση και διαχείριση έργων

- Σχεδίαση συστήματος προτύπων δεικτών αναφοράς για την εκτίμηση της
προόδου υλοποίησης έργου

- Αναγνώριση κρίσιμων διαδικασιών

- Διαχείριση Προμηθειών και Συμβάσεων έργου

- Απολογιστικός έλεγχος κόστους έργων.Επιπλέον, στο πλαίσιο της διαχείρισης επιδοτούμενων επενδυτικών έργων μέσω του Επενδυτικού Νόμου αλλά και άλλων προγραμμάτων, οι παρεχόμενες υπηρεσίες διαχείρισης αφορούν την:

- Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του επενδυτικού έργου και
υποστήριξη στη συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών και
νομιμοποιητικών στοιχείων

- Υποβολή εκθέσεων προόδου στους αρμόδιους φορείς

- Παροχή ενημέρωσης για άλλες διατάξεις στις οποίες μπορούν να υπαχθούν
τμήματα του project ή άλλων επενδύσεων

- Παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την
αποτελεσματικότερη υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και την
απορρόφηση του μέγιστου επιτρεπτού ύψους επιχορήγησης.