Υπηρεσίες - Τεχνοοικονομικές Μελέτες Υπαγωγής στον Επενδυτικό

Η ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΝ Α.Ε. παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων μέσω του Επενδυτικού Νόμου καθώς και άλλων προγραμμάτων όπως το ΕΣΠΑ 2007- 2013 και το ΠΑΑ 2007 - 2013.

Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνουμε πλήρως την κατάρτιση του φακέλου υποψηφιότητας της ενδιαφερόμενης επιχείρησης σε συγκεκριμένο πρόγραμμα, που περιλαμβάνει:

- Έλεγχο κάλυψης των προϋποθέσεων υπαγωγής της επιχείρησης στο
εκάστοτε πρόγραμμα
- Αξιολόγηση του επενδυτικού προγράμματος και επιλογή του πλέον
συμφέροντος χρηματοδοτικού σχήματος για την επιχείρηση
- Συμπλήρωση του φακέλου με όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά στοιχεία
- Οικονομική Ανάλυση και Μελέτη βιωσιμότητας της επένδυσης
- Κατάρτιση και υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στον αρμόδιο Φορέα
- Υποστήριξη του φορέα κατά το στάδιο της αξιολόγησης της πρότασης και
μέχρι την οριστική έγκριση.