Επενδυτικά Κίνητρα

Οι επιχειρήσεις έχουν στην διάθεση τους έναν σημαντικό αριθμό χρηματοδοτικών μέσων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.