Επενδυτικά Κίνητρα

Οι επιχειρήσεις έχουν στην διάθεση τους έναν σημαντικό αριθμό χρηματοδοτικών μέσων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Τα σημαντικότερα κίνητρα συνοψίζονται στις ακόλουθες ομάδες:

◦ Νέος Επενδυτικός Νόμος

◦ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007- 2013 (Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση, Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα - ΠΕΠ)

◦ Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007- 2013 (Xρηματοδότηση μεταποίησης αγροτικών και δασοκομικών προϊόντων)

◦ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007 - 2013 (Χρηματοδότηση μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων).