Επενδυτικά Κίνητρα - Σε Αναμονή Προκήρυξης

Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας υφιστάμενων και νεοϊδρυόμενων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.)

Η Δράση αφορά στην υλοποίηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων από Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που θα σχεδιαστούν με γνώμονα τον κοινωνικό αντίκτυπό τους.
Τα επιχειρηματικά σχέδια δύνανται να αφορούν σε:
- απόκτηση απαραίτητου εξοπλισμού ή/και τη λήψη απαραίτητων υπηρεσιών για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
- στοχευμένη ενίσχυση αναγκών διασφάλισης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων
- κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους για τη δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας των μελών της ΚΟΙΝΣΕΠ).

Δυνητικοί δικαιούχοι: Υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες Κοιν.Σ.Επ.. Προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση, οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να:
- να λειτουργούν νομίμως με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ένταξης, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2α του άρθρου 2 του Ν. 4019/2011 εντός της Ελληνικής Επικράτειας
- να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.
Συγκεκριμένα προβλέπεται η επιχορήγηση των τριών τύπων ΚΟΙΝΣΕΠ που θα έχουν –κατά τη στιγμή της υποβολής πρότασης επιχορήγησης - οριστική βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.

Προϋπολογισμός: Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 25.000.000€ (δημόσια δαπάνη). Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 31,2 εκατ. €.

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης: α’ τρίμηνο 2017