Επενδυτικά Κίνητρα - Σε Αναμονή Προκήρυξης

Στοχευμένη ενίσχυση του εκσυγχρονισμού των υποδομών και του εξοπλισμού Θεατρικών και Κινηματογραφικών Αιθουσών και Αιθουσών Εικαστικών Τεχνών για την αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών

Η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αναβάθμιση Θεατρικών Αιθουσών, Κινηματογραφικών Αιθουσών (με λειτουργία πριν το 1990) και Αιθουσών Τέχνης.

Με τη δημιουργία του κατάλληλου υπόβαθρου σε επίπεδο υποδομών, οι επιχειρήσεις θα αποκτήσουν την αναγκαία βάση, ώστε, στη συνέχεια, να δώσουν έμφαση στη δικτύωση, την ενίσχυση των συνεργασιών και την εξωστρέφεια. Μέσω της υλοποίησης της προτεινόμενης δράσης αναμένεται να αναβαθμιστεί σημαντικά το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών, να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες φιλοξενίας φεστιβάλ και παράλληλων εκδηλώσεων, γεγονός που θα οδηγήσει στον πολλαπλασιασμό των διοργανώσεων αυτών και στην προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού επισκεπτών.

Δυνητικοί δικαιούχοι: Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με αντίστοιχη δραστηριότητα.

Προϋπολογισμός: Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 20.000.000€ (δημόσια δαπάνη). Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 40 εκατ. €.

Επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων : 20.000 € - 400.000 €.

Ένταση ενίσχυσης: 50% Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης: α΄ εξάμηνο 2017