Επενδυτικά Κίνητρα - Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Παράταση για τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων στο μέτρο των Σχεδίων Βελτίωσης

Με δεδομένο ότι σε πέντε Περιφέρειες της χώρας παράλληλα με την προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης βρισκόταν σε ισχύ και πρόκληση υποβολής προτάσεων για το Υπομέτρο 6.1 (Νέοι Γεωργοί), υπεγράφη η τροποποίηση της πρόσκλησης του Υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) που προβλέπει και παράταση των ημερομηνιών υποβολής των αιτήσεων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι νέοι αγρότες και στην υποβολή προτάσεων ένταξης στα σχέδια βελτίωσης.

Επομένως, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται ως ακολούθως:

α) για αιτήματα, για θεώρηση εγγράφων, χορήγηση βεβαιώσεων κ.λπ. στις ΔΑΟΚ καθορίζεται η 30/08/2018,

β) του πρώτου & δεύτερου σταδίου της αίτησης, ορίζεται η 5/10/2018,

γ) του φυσικού φακέλου ορίζεται η 15/10/2018.