Επενδυτικά Κίνητρα - Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Ψηφιακό Βήμα

Ανακοινώθηκε η Δράση «Ψηφιακό Βήμα» που στοχεύει στη ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.


Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι επιχειρήσεις για να συμμετέχουν θα πρέπει:
• Να τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας και μέχρι 31.12.17 να έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
• Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
• Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60%
• Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
• Να υποβάλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
• Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
• Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
• Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000€ έως 50.000€.
Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.


Επιλέξιμες Δαπάνες:
• Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
• Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
• Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:
- 2 τουλάχιστον γλώσσες
- Mobile responsive
- Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών
• Υπηρεσίες που αφορούν σε:
- φιλοξενία (hosting, collocation)
- σύνδεση στο διαδίκτυο
- ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
- ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
- ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
- μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).


Περίοδος Υποβολών:
Έναρξη: 11 Ιουνίου 2018
Λήξη: 15 Νοεμβρίου 2018

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=516